Πολιτική Επιστροφών


1.Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από ταπωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθείεγγράφως με την εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, ο πελάτης επιστρέφειτα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδαεπιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης τωνπροϊόντωνστον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία,αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενοςαπό την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, ναεπικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 με την εταιρεία, ώστε ναδηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια, αποστέλει το προϊον στο κατάστημα τηςεταιρείας (Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη) αποκλειστικά με μεταφορικά μέσατης εταιρείας και με χρέωση της εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής τουπροϊόντος με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του πελάτη, η εταιρεία δε δέχεται τηχρέωση των μεταφορικών, δεν παραλαμβάνει το προϊον και το προϊον επιστρέφειστον αποστολέα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παραλαβή αποστολών απόκαταστήματα κούριερ, πρακτορεία μεταφορικών ή ΕΛ.ΤΑ. και τα προϊόνταεπιστρέφουν στον αποστολέα. Στη συνέχεια η εταιρεία ελέγχει ότι το προϊον έχειεπιστρέψει σε άριστη κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπωνπου το συνοδεύουν και τησυσκευασίατου.Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες,επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή και η εταιρεία προχωρεί στην αποστολή τουπωληθέντος προϊόντος.

2. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το είδος φέρεικατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένοεπισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδιαη εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα πουαναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας τηςπεριόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή μεεπιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

 Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεταιμαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής) καιπλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερααπό την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία τουπροϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεναπαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

 Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικόκαι μεταφορικά μέσα της εταιρείας (κούριερ ή μεταφορική εταιρεία), είτε μέσωκούριερ της αρεσκείας του πελάτη, ή στο κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία στηνοδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω κούριερτης αρεσκείας του πελάτη, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προςτην εταιρεία και η εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής τουαντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

 Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματοςπου αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του γιαενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ήαντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δενείναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθείαπό την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ήαντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής,η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς θα γίνεται με τον τρόπο πληρωμήςπου επέλεξε ο πελάτης, εκτός από τις περιπτώσεις της Αντικαταβολής.

 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ηεταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση τηςσυναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται μεβάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη τηςεταιρείας. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη γιατο χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τηνπρομνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχεεπιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται μεεπιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας πουβρίσκεται στην οδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση πληρωμής μετραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τουςλογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τηνδυνατότητα πληρωμής “Αντικαταβολή”, η επιστροφή των χρημάτων θαπραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προςτον πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στον πελάτη το κόστος τηςαντικαταβολής 3.00 ευρώ.

 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπήή δεν διαπιστωθεί ελάττωμα από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει τηνεγγύηση καλής λειτουργίας, ή το ελάττωμα του προϊόντος δεν καλύπτεται από τηνεγγύηση καλής λειτουργίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωσηαπό τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα πουεπωμίστηκε η εταιρεία για την παραλαβή του προϊόντος και να προβεί μονομερώςκαι άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτήςέναντι του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στονπελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσα της αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα γιατην αποστολή επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Διαδικασία Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, ναεπικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 με την εταιρεία, ώστε ναδηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια, αποστέλει το προϊον στο κατάστημα τηςεταιρείας (Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη) αποκλειστικά με μεταφορικά μέσατης εταιρείας και με χρέωση της εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής τουπροϊόντος με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του πελάτη, η εταιρεία δε δέχεται τηχρέωση των μεταφορικών, δεν παραλαμβάνει το προϊον και το προϊον επιστρέφειστον αποστολέα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παραλαβή αποστολών απόκαταστήματα κούριερ, πρακτορεία μεταφορικών ή ΕΛ.ΤΑ. και τα προϊόνταεπιστρέφουν στον αποστολέα. Στη συνέχεια το προϊον ελέγχεται από από τονεξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας και ηεταιρεία προχωρεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη με σκοπό τηνενημέρωσή του σχετικά με το πόρισμα του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή και τηνεξέλιξη της διαδικασίας. 

3. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατάτην παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατάτην παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών απότην παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναικατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν(π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση τουαναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.

 Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί καιελεγχθεί αυτά από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιοκαινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόναντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμείαντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράςστον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίοείχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ηεταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση τηςσυναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται μεβάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη τηςεταιρείας. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη γιατο χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τηνπρομνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχεεπιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται μεεπιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας πουβρίσκεται στην οδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση πληρωμής μετραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τουςλογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τηνδυνατότητα πληρωμής “Αντικαταβολή”, η επιστροφή των χρημάτων θαπραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προςτον πελάτη.Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στον πελάτη το κόστος τηςαντικαταβολής 3.00 ευρώ.

 Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στηνεταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένουπροϊόντος βαρύνουν την εταιρεία και η αποστολή πραγματοποιείται με μεταφορικάμέσα της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τονπελάτη.

 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή,η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό τηςοποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα που επωμίστηκε η εταιρεία για τηνπαραλαβή του προϊόντος και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ήμερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Σε αυτήν τηνπερίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στον πελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσατης αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή επιβαρύνουν τονίδιο. 

Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων, οικιακώνσυσκευών (π.χ. κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων,εντοιχισμένες συσκευές κ.α.), νεροχυτών,απαιτείται να έχει προηγηθείεπίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριαςεταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσιώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις αποστολές προϊόντων, ο πελάτης είναιυποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων, ότι παραλαμβάνει σεάψογη κατάσταση τη συσκευή που έχει παραγγείλει και κατόπιν να υπογράψει τοσυνοδευτικό έντυπο της αποστολής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει ελαττώματαπου προέκυψαν από την μεταφορά (σπασίματα, ραγίσματα κ.α.) ο πελάτης οφείλει νααρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ&ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. Σε περίπτωση που ο πελάτηςπαραλάβει τη συσκευή, τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τη μεταφορά της δεναναγνωρίζονται από την ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ.

4. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμααναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζειτην πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής τουδραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέριαεπαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης τουπροϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει),επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδαπαραλαβής και επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας αυτού.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησηςαπαιτείται η παράδοση του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα της εταρείας ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ και τα έξοδα για τη μεταφορά του επιβαρύνουναποκλειστικά τον καταναλωτή.   

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει τουν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης δικαιούτε να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την απόαπόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών,επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί απότην ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από τηνπαράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρηςδήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για τηνεμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

Με συστημένη επιστολή προςτη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην οδό Εγνατία 5, Τ.Κ. 54630,Θεσσαλονίκη,

ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@efelekis.gr

ή με φαξ στο 2310 513188

ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ&ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησήςσας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετεεπιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενομεταφορέα της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ή αποστέλλονται με μεταφορέα τηςεπιλογής του στη διεύθυνση: Εγνατία 5, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη. Ο πελάτηςμπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά στο φυσικό κατάστηματης εταιρείας. 

Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θαπρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίαςτου εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή τηναπομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείρισητου προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων μετρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, τωνχαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση καιδιαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, τωνχαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση τωνσχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο πουσυνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη καιόχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ,επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφήςκαι με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας ηΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτήτου επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί γιατυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματικήυποχρέωση προς αυτόν (αξία του προϊόντος κατά την ημερομηνία πώλησης) με τοντρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλωςσυμφωνηθεί με αυτόν. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δενεφαρμόζεται:

- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθείστο φυσικό κατάστημα της εταιρείας και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από τοφυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

-  Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήσηενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία(π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων), η καταχώριση (registration) τουπροϊόντος (π.χ. smartphones, gadgets, wearables), ητοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. μελάνια, toner κ.λπ.) πάνω στο προϊόν.

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουνκατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωναμε τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ τηςφύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

- Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείςήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

-Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναικατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούνγια λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ.ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ισιωτικές μηχανές, πιστολάκια μαλλιών,ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.).

- Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μηπαρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενηρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει τοδικαίωμα υπαναχώρησης.

- Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή τηςυπηρεσίας, καθόσον ο καταναλωτής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότιχάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως. 

Μείωσηαξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, πουπαραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό καισε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τηλειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από τηνανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται ναεπιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχεικάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

Ειδικότερα:

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή μεφθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θαεπιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή μεφθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα καιέχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές,πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικέςμηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονταιμείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλάέχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%.

- Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους(όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στηνεπιστρεφόμενη αξία έως 15%. 

7.5. Καταβολή τιμήματος

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και μετην προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙΑΕΒΕ, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα τηςπώλησης κατά την ημερομηνία που αυτή πραγματοποιήθηκε, το οποίο θα εξοφλείταιαπό τη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησεο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μετον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις όπου οπελάτης εξόφλησε το τίμημα μέσω αντικαταβολής, η εταιρεία θα εξοφλεί τοπιστωτικό μέσω τραπεζικής συναλλαγής, ενώ τα έξοδα της χρήσης της υπηρεσίαςαντικαταβολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτηςπαρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία ναδικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποίαβαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράςή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σεενέργειες του πελάτη. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει μεκάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά μεδαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας τουπροϊόντος κ.λπ.).


Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτεμέσω τηλεφώνου στα 2310522893 ή 2310519268, είτε μέσω e-mail στο info@efelekis.gr

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 100.00€ ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ)