Όροι Αγοράς

1. Εύρος εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σταπωλούμενα αγαθά από τη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» μέσα από τοηλεκτρονικό της κατάστημα. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω τουηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με τηνεφαρμογή των παρόντων Όρων Αγοράς.

 

2. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης πώλησης

Α. Εισερχόμενοι στοηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, μπορείτε ναεπιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορίαπροϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτεφωτογραφία του προϊόντος και την περιγραφή του όπως έχει αυτή συγγραφεί με βάσητα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή. Εφόσον επιθυμείτε νααγοράσατε το προϊόν, πρέπει να πατήσετε «Στο καλάθι» προκειμένου να μεταβείτεστο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής τηςπαραγγελίας σας. Στο σημείο αυτό καλείστε είτε να εγγραφείτε ως μέλος τηςιστοσελίδας (ή να συνδεθείτε αν είστε ήδη μέλος) είτε να προβείτε σε ολοκλήρωσητης υποβολής της παραγγελίας ως επισκέπτης της ιστοσελίδας (χωρίς δηλαδή ναδημιουργήσετε λογαριασμό μέλους). Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σαςκαλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την εταιρεία τρόπουςαποστολής, οι οποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω, βλ. άρθρο 5. Στησυνέχεια καλείστε να εισάγετε εκπτωτικό κωδικό (εφόσον διαθέτετε) και ναεπιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την εταιρεία μας τρόπους πληρωμής οιοποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω, βλ. άρθρο 6. Κατά το στάδιο αυτό ενημερώνεστε και για το κόστος τωνμεταφορικών αναλόγως του τρόπου αποστολής που έχετε επιλέξει (το κόστοςμεταφοράς μέσω μεταφορικής εταιρείας είναι ενδεικτικό και καθορίζεται επακριβώςμε κατ’ ιδίαν επικοινωνία μεταξύ Εταιρείας και πελάτη μετά την υποβολή παραγγελίας).Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων καιεφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση προς παραγγελία για την αγορά τωνπροϊόντων αυτών συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς». Με τοντρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράςτων προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η σύναψη της σύμβασης ολοκληρώνεται ανάπερίπτωση κατά τα περιγραφόμενα στην επόμενη παράγραφο Β.

Β. Κατόπιν λαμβάνετε αυτοματοποιημένομήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στηδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει.

ι) Στην περίπτωση που τοπροϊόν είναι διαθέσιμο, η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελείτην αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης γιασύναψη σύμβασης και συνεπώς αποτελεί δήλωση αποδοχής της προσφοράς σας καισύναψη σύμβασης με την εταιρεία.

ιι) Σε περίπτωση που τοπροϊόν δεν είναι διαθέσιμο, αλλά κατά την υποβολή της παραγγελίαςεμφανίζεται η ένδειξη «κατόπιν παραγγελίας», τότε το αυτοματοποιημένοαυτό email  αποτελεί απλώς μήνυμα επιβεβαίωσηςλήψης της παραγγελίας από την εταιρεία και όχι αποδοχή της παραγγελίας σαςούτε σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελίαπαραλαμβάνεται από την εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχουδιαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος, κατόπινεπικοινωνίας της εταιρείας με τους προμηθευτές της. Συνεπώς κατά το στάδιοαυτό η σύμβαση μεταξύ αγοραστή και της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙΑΕΒΕ δεν έχει ακόμα συναφθεί.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει στην συνέχεια μαζίσας προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και να συμφωνηθούν οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης πώλησης μεταξύ εταιρείας καιπελάτη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση αγοράς διέπεται από τουςειδικότερους όρους που συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή στηνειδικότερη επικοινωνία που ακολουθεί μεταξύ των μερών.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ι) και ιι)ανωτέρω, οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί ή προκαταβληθεί (όπως λ.χ.στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα ή άλλο μέσο) θααποτελεί συπεμφωνημένη χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι ακόμη πληρωμή τουαντιτίμου, η οποία πληρωμή θα εξοφληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί ηδιαθεσιμότητα του προϊόντος καθώς και η τιμή και ολοκληρωθεί η σύμβασηαγοραπωλησίας, άλλως το τίμημα θα σας επιστραφεί μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Γ. Στην περίπτωση τηλεφωνικήςπαραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να δηλώσει μια έγκυρη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναναριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να λαμβάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενηεπικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του και την εξέλιξηαυτής. Επίσης, όπου προβλέπεται από τον νόμο, όπως λ.χ. όταν η επικείμενησύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών,για να ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας θα πρέπει να παρέχετε στην εταιρείαόλα τα απαραίτητα στοιχεία και της συγκαταθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθούνόλες οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την σύναψη της σύμβασης, μεταξύ τωνοποίων συμπεριλαμβάνεται και η λήψη της συγκατάθεσης του αγοραστή για τηνπαραγγελία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τηλεφωνικές παραγγελίεςδιέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους Αγοράς και Όρους Χρήσης τηςΙστοσελίδας.

Δ. Για την ολοκλήρωση τηςπαραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας γιατην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να προβεί η εταιρείασε όλες τις ως άνω ενημερώσεις και επικοινωνίες μαζί σας σε σχέση την εξέλιξητης παραγγελίας σας.

Ε. Για ναπραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στο eshop μας πρέπει να είστε άνωτων 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίαςτους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στο eshopμας. Ότανπραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετεείναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ήχρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελίασας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς τωνπροϊόντων και των εξόδων μεταφοράς. 

 

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται τόσοαπό την διαθεσιμότητα των προϊόντων όσο και από τον τρόπο παράδοσης που οπελάτης έχει επιλέξει. Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να έχουν διακυμάνσεις καθότιδιαφέρουν και τα χρησιμοποιούμενα μέσα.

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδώσει ταπροϊόντα εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας στην εταιρεία κούριερ ή στουςμεταφορείς.

α) Εφόσον τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «Διαθέσιμο»η ως άνω παράδοση θα γίνεται εντός 2-5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή εκμέρους της εταιρείας του επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γιατην αποδοχή της παραγγελίας. Η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί στιςπεριπτώσεις που η διεύθυνση αποστολής βρίσκεται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτεςπεριοχές (ακριτικές ή νησιωτικές).

β) Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναιδιαθέσιμό μόνο «Κατόπιν παραγγελίας» το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο καιθα αποσταλεί στον πελάτη μετά από ειδική παραγγελία της εταιρείας στουςπρομηθευτές της. Συνεπώς η προθεσμία παράδοσης δεν είναι δυνατόν ναπροσδιοριστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τωνπρομηθευτών της εταιρείας. Η εκάστοτε ισχύουσα προθεσμία παράδοσης αποτελείαντικείμενο ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.

Ωστόσο, και στις δύο προαναφερόμενεςπεριπτώσεις, εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τονχρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙΑΕΒΕ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατάσυνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά εντός2 ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας του. Τυχόν εκκινηθείσες προςεκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θαεπιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόποπου επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης.

 

4. Χρόνος παράδοσης

-   Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις09:30 π.μ. έως τις 17:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονταιΚυριακές και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

-   Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόποπληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισηςτου τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως2-3 εργάσιμες ημέρες)

-   Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση τωνπροϊόντων στον πελάτη, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείαςταχυμεταφορών ή μέσω μεταφορικής εταιρείας. Η προθεσμία εντός της οποίας ηεταιρεία ταχυμεταφορών ή η μεταφορική εταιρεία υποχρεούνται να παραδώσουν ταπροϊόντα ορίζεται αποκλειστικά από τις τελευταίες, αναλόγως της διεύθυνσηςπαράδοσης. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω ανωτέραςβίας ή τυχηρών γεγονότων ή γεγονότων που εκφεύγουν από τη δική μας σφαίραεπιρροής ή ευθύνη. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ήμέχρι μια ορισμένη προθεσμία, η εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότιπρέπει να επικοινωνούν μαζί της στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@efelekis.gr ήτηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικάμε την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση μεπροϊόντα που είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί ηπαραγγελία και να παρασχεθεί από την εταιρεία ενημέρωση σε σχέση με τηνμελλοντική διαθεσιμότητα τους.

-   Επίσης για τα μη διαθέσιμα προϊόντα, δεδομένου ότι η εταιρείαμας δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά ταπρομηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντωνστην εταιρεία ταχυμεταφορών ή στη μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείταιώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το επιλεχθέν από τοναγοραστή κατάστημα της εταιρείας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τηδιαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με τοχρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρουςτων κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμοκάποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης καιαποστολής του προϊόντος από εμάς, για τα οποία θα σας ενημερώνουμε με email ή τηλεφωνικά.

-   Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δενπαραληφθεί από εσάς κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική σαςυπαιτιότητα (είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή τημεταφορική εταιρεία) ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομήςλόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος.

 

5. Αποστολές προϊόντων

Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕπαρέχει προς διευκόλυνση των πελατών της, πολλούς τρόπους παραλαβής καιπαράδοσης προϊόντων. Tα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξολοκλήρου τον αγοραστή καιτο ύψος τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω. Κατά τηνδιαδικασία υποβολής της παραγγελίας, ο πελάτης καλείτε να επιλέξετε με ποιόντρόπο από τους αναφερόμενους ακολούθως επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα τηςπαραγγελίας του. Αναλόγως του τρόπου αποστολής, διαμορφώνεται και το συνολικότελικό κόστος της παραγγελίας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις.

Α. Για αποστολές εντός Θεσσαλονίκης:

-   Οι αποστολές εντός Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέονεπιβάρυνση, εφόσον το συνολικό ποσό της παραγγελίας ξεπερνά τα 100,00 ευρώ. Ημεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με το ιδιωτικό όχημα της ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατόπιν επικοινωνίας μετον πελάτη. Για ογκώδη αντικείμενα (π.χ. ψυγεία, πληντύρια κ.α.), η παράδοσηπραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του τόπου αποστολής (π.χ. είσοδοπολυκατοικίας). Η παράδοση εντός της οικίας, δηλαδή σε όροφο άλλον εκτός τουισογείου, δεν επιβαρύνεται με τίμημα, μόνο εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας ο οποίοςδύναται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προϊόντος. Η υπηρεσία τηςδωρεάν μεταφοράς αφορά αποκλειστικά τους παρακάτω Δήμους: Δήμος Θεσσαλονίκης,Δήμος Τριανδρίας, Δήμος Συκεών - Νεάπολης, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Δήμος Ευόσμου - Κορδελιου, Δήμος Καλαμαριάς.

-   Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό της παραγγελίας δεν ξεπερνά τα100.00 ευρώ ή ο τόπος αποστολής δεν βρίσκεται εντός των προαναφερθέντων Δήμων,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται από εταιρεία ταχυμεταφορών καιεπιβαρύνεται με 3.00 ευρώ για παραγγελίες με συνολικό βάρος έως 2kg.Για παραγγελίες με συνολικό βάρος μεταξύ 2 kg έως και 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό (1kg).

-   Για παραγγελίες με συνολικό βάρος άνω των 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρεία (βλ. άρθρο5.1). 

Β. Για αποστολές εκτός Θεσσαλονίκης:

-   Για παραγγελίες όπου το συνολικό βάρος των προϊόντων είναι έως 8kg, η παράδοση της παραγγελίας γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορώνκαι επιβαρύνεται με 3.00 ευρώ για παραγγελίες με συνολικό βάρος έως 2kg.Για παραγγελίες με συνολικό βάρος μεταξύ 2 kg έως και 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό (1kg).

-   Για παραγγελίες με συνολικό βάρος άνω των 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρεία (βλ. άρθρο5.1).

 

5.1. Παράδοση προϊόντων με μεταφορική εταιρεία

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων βάρους άνω των 8kg, η μεταφορά τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεταφορική εταιρεία επιλογήςτου πελάτη ή της εταιρείας. Στην περίπτωση που επιλέξετε  την παράδοση τουπροϊόντος μέσω μεταφορικής, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχείαεπικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την υποβολή παραγγελίας προκειμένουνα διευθετηθούν οι ειδικότερες διευθετήσεις παράδοσης (τόπος, χρόνος, κόστοςκτλ).

Επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου με το κόστοςαποστολής των προϊόντων με την μεταφορική εταιρεία (βάσει της εκάστοτετιμολογιακής πολιτικής της κάθε μεταφορικής). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία για την μεταφορά των προϊόντων σας κατάτα ανωτέρω απαιτείται να έχετε εξοφλήσει προηγουμένως το συνολικό ποσό τηςπαραγγελίας σας (ούτε είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή)

α) Εφόσον επιθυμείτε την αποστολή του προϊόντοςμε μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας, οφείλετε να το γνωστοποιήσειστην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούστε να προβείτε εσείς προσωπικά σεόλες τις διευθετήσεις με την μεταφορική σας εταιρεία για την παράδοση και παραλαβήτου προϊόντος καθώς και για την πληρωμή του μεταφορέα από εσάς.

Η χρέωση στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων μεεταιρεία μεταφορών που επιλέγει ο πελάτης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον απότην τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας η οποία δεν είναιγνωστή στην εταιρεία. Ο πελάτης όμως επιβαρύνεται για την μεταφορά τουπροϊόντος από τις Εγκαταστάσεις της εταιρείας στο πλησιέστερο πρακτορείοτης μεταφορικής, που ανέρχεται σε 5 ευρώ.

Εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία θαμεταφέρει το προϊόν από το κατάστημα της στο πλησιέστερο πρακτορείο τηςμεταφορικής με δικά της μέσα εντός 2-5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πουτης γνωστοποιήσετε την μεταφορική που έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση που τοπροϊόν είναι διαθέσιμο «κατόπιν παραγγελίας» θα ακολουθηθεί ηδιαδικασία του άρθρου 3β.

 β) Στην περίπτωση που η μεταφορά γίνει μεμεταφορική εταιρεία της επιλογής της εταιρείας, τότε η εταιρεία δύναταινα επιλέξει οποιαδήποτε μεταφορική επιθυμεί κατά την κρίση της. Η πληρωμή τηςμεταφορικής επιβαρύνει τον πελάτη με βάση την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτεμεταφορικής και ο πελάτης ενημερώνεται για το ακριβές κόστος από την εταιρείαμε την αποστολή email ή με τηλεφωνικήεπικοινωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις αποστολές προϊόντων, οπελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων, ότιπαραλαμβάνει σε άψογη κατάσταση τη συσκευή που έχει παραγγείλει και κατόπιν ναυπογράψει το συνοδευτικό έντυπο της αποστολής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχειελαττώματα που προέκυψαν από την μεταφορά (σπασίματα, ραγίσματα κ.α.) ο πελάτηςοφείλει να αρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρείαΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. Σε περίπτωσηπου ο πελάτης παραλάβει τη συσκευή, τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τημεταφορά της δεν αναγνωρίζονται από την ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ.

 

5.2. Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

Οι πελάτες της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕπου είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης, έχουν τη δυνατότητα παραλαβής τηςπαραγγελίας τους από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, που βρίσκεται στην οδόΕγνατία 5, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη, αφού ειδοποιηθούν για τη διαθεσιμότητα τουπροϊόντος με email ή τηλεφωνικώς. Ηεταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον πελάτη δενκαταστεί εφικτή εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία του ή μη απόκρισής του στηνεπικοινωνία ή γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος. Επισημαίνεταιότι η εταιρεία θα φυλάξει το προϊόν στο κατάστημα για διάστημα 3 ημερών από τηνημέρα ενημέρωσης του πελάτη, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς παραλαβή από τοκατάστημα. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας των 3 ημερών, ηεταιρεία δεν υποχρεούται να έχει το προϊόν διαθέσιμο προς παραλαβή από τοεπιλεχθέν κατάστημα. Αν δεν προσέλθετε να παραλάβετε το προϊόν εντός τηςπροαναφερθείσας 3ήμερης προθεσμίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πάλι με τοηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να συμφωνηθούν εκ νέου οι διευθετήσειςπαράδοσης του προϊόντος.

Η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημαπαρέχεται και για πελάτες που δεν είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης,κατόπιν αιτήματός τους στην εταιρεία.

 

6. Πληρωμές

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησήσας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής τωνπροϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε: 

 

α) εξόφληση με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα στοφυσικό κατάστημα της εταιρείας εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο φυσικόκατάστημα. Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε πρόσωποεμφανιστεί ενώπιον του φυσικού καταστήματος και καταβάλλει την πληρωμή γιασυγκεκριμένο αριθμό παραγγελίας ή για συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο παραγγελίαςπου έχει γίνει μέσω eshop και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη γιατυχόν παράδοση σε τρίτο πρόσωπο.

 

β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τουςακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολήτου επιβεβαιωτικού μηνύματος λήψης της παραγγελίας:

 

ALPHA BANK   IBAN GR2901407010701002002009977

                        Αρ. Λογαριασμού:  701002002009977

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΗ          ΙΒΑΝ GR5201102140000021447016581

                         Αρ. Λογαριασμού:  21447016581

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROBANK    ΙΒΑΝ GR4202601200000510200170520

                        Αρ. Λογαριασμού:   00260120510200170520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΙΡΑΙΩΣ       ΙΒΑΝ GR6101722370005237007347152

                        Αρ. Λογαριασμού:  5237007347152 

 

Eπισημαίνουμε ότι είναιαναγκαίο να αναγράφετε στο καταθετήριο τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τοναριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουπου επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας από την εταιρεία. Η εταιρεία δε φέρειουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα απόεσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονταιτο ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω.

Σεκάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετευπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράειπρος διεκπεραίωση μετά την εμφάνισητου κατατεθέντος πλήρους ποσού στονλογαριασμό της εταιρείας. Σε περίπτωσηπου η κατάθεση δεν πραγματοποιηθείεντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήψη τουεπιβεβαιωτικού emailή στις περιπτώσεις που το προϊόν είναιδιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας από τηνειδικότερη προθεσμία που θα ταχθεί στοναγοραστή κατά την επικοινωνία του μετην εταιρεία, η παραγγελία και ηαγοραπωλησία θα ακυρώνονται τελείωςτο δε προϊόν θα αποδεσμεύεται. Στηνπερίπτωση αυτή θα πρέπει να προβείτεσε νέα παραγγελία.

").appendTo($('head'));

231 0522893 e-felekis.gr, Εγνατία 5, 54630, Θεσσαλονίκη