Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΚΥΡΙΟΣ ΟΡΟΣ:OI ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΓΟΡΑ (Ή ΣΕΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΡΑ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ (Ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ) ΣΤΟΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ.


Γενικά

H παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα(e-shop), της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» καιτο διακριτικό τίτλο «ΦΕΛΕΚΗΣ» (ΑΦΜ 094256607, ΔΟΥ Φ.A.E. Θεσσαλονίκης), πουεδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία αριθμ. 5, ΤΚ 54630, τηλ. 2310-522893,2310-519268, e-mail: info@efelekis.gr, για την κατά το δυνατόν καλύτερηεξυπηρέτηση των πελατών της, με δυνατότητα ενημέρωσης για τα προσφερόμεναπροϊόντα, καθώς και πραγματοποίησης αγορών, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακήςή τηλεφωνικής παραγγελίας προϊόντων επί πληρωμή, υπό την επιφύλαξη επάρκειαςτων αποθεμάτων.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών τουπαρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή προβαίνει σε τηλεφωνική παραγγελία στουςτηλεφωνικούς αριθμούς 2310522893 ή 2310519268 και ώρες 09:30 έως 21:00, κατάτις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:30 έως 16:00 τα Σάββατα, θεωρείται ότισυναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται. Εάνκάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να αποφύγει τη χρήσητου ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό, καθώς και οποιαδήποτετηλεφωνική παραγγελία προϊόντων. Αποστολή ή τηλεφωνική καταχώρηση τηςπαραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρωναυτής.

Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτήτην Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους Χρήσης και σεκάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς έκαστης αγοράς σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητακαι χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντωνόρων χρήσης οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους,

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ήπεριορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του eshop

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή τοσύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή τηςσύνθεσης (configuration) του eshop καθώς και των τεχνικώντης προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του eshop ήσε μέρος αυτού.

ε) Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμαοποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη τηςιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τηλειτουργία της.

στ) Υπογραμμίζεται ότι η εταιρείαεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα,να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων)συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τουχρήστη. 


Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενοκαι εμπορικά σήματα

1. Η ιστοσελίδα https://www.e-felekis.gr είναι η επίσημηιστοσελίδα της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, μέσω της οποίαλειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςστο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν είτε στηνεταιρεία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσανομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου τηςιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/καιδικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε τοδιαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ηδημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά,μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο,σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων τουπεριεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση,μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήσηοποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η εταιρεία ή οιπάροχοι άδειας αυτής.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στηνιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την εταιρεία είτε σε τρίτα νομικάπρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ήσυγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της εταιρείας ή τωνσημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπουςτων προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία. 

3. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων.

Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται ταπροϊόντα μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος,χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η εταιρεία δεν φέρειουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης τουπροϊόντος από την πραγματική του εικόνα.

4. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ήαξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτεπροϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδακαθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσουυπερσυνδέσμων  από την ιΙστοσελίδα ή που η ιστοσελίδα σας παρέχειπρόσβαση.

5. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα

Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστικήάδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της ιστοσελίδας για τους σκοπούς πουειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους χρήσης και στους όρους αγορών. Ηάδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης τηςιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητήγραπτή άδεια της εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπειοποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή τουπεριεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων,περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση τηςπαρούσας ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφήπληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείωνεξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγήςδεδομένων.

6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργίααντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευσητης παρούσας ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίςτη ρητή γραπτή άδειά μας. Η εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί τουονόματος τομέα, https://www.e-felekis.gr, επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στηνιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

7. Aπαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ήτεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλληιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου,διάταξης σελίδας ή μορφής) της ιστοσελίδας της εταιρείας και των συνδεδεμένωνεταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτεοποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάσηεπωνυμίες ή εμπορικά σήματα της εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τηρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδειαπου έχει παραχωρήσει η εταιρεία παύει να ισχύει.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ δημιούργησε την παρούσαιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθείη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να μας παρέχετε συγκεκριμένεςπληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίεςδιαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οιεπισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τημέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα e-felekis.gr, αλλά και μέσω του συστήματοςτηλεφωνικών παραγγελιών, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρουςχρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που μαςπαρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα ήτηλεφωνικώς και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσαςΝομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμουαπό την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για τηνπροστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουνσήμερα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες τηςαναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το e-felekis.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουνάμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσειςσε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και ναεκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ κάνει χρήση της εφαρμογής google analytics και οι πληροφορίες που συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν τον αριθμόεπισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότεραπροϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy

Εάν μας δοθεί ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε ναπάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οιπληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτεέρευνας. Οι άνθρωποι της εταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν τοηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με αρμόδιο τεχνικό τμήμα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικάδεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενοεπεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997,να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τοαφορούν.

Η τυχόν διόδευση των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπουςτρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίαςτων προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.


Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στηνιστοσελίδα www.e-felekis.grπιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από τηνεταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τοπεριεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόνμεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνηγια τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίουςπαραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την εταιρεία με τηδέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, ηεταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσασυνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθωνδιαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η εταιρείαρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, απόπεριεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογήαλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook, YouTube,κλπ). Αυτά ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στουςλογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχοτης τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς ηεταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σαςπληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σεαυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικόδιατίθεται στην ιστοσελίδα www.e-felekis.gr,συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τιςυπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτεκαλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμίαευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιώνκοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών πουπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ήμε αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεταιαπευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.


Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τουςΌρους Χρήσης, τους Όρους Αγορών και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και,υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλοτι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ήφανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο – ενδεικτικά μεδημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγήδεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- γιατην τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή,ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της εταιρείας ή θααποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Κάθε χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα ναεκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ευθύνεταιαπολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενααπό αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει τηνεταιρεία και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και ταπροστατευόμενα αγαθά του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται ο χρήστης: να προσβάλειπνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει τηνπροσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμηοποιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, ναεκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση,να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο τηνκείμενη νομοθεσία.


Ευθύνη Εταιρείας

1. Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο τουπεριεχομένου της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλεςεγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τονσκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στηνιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Επιπροσθέτως των όσωνρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμοβαθμό, η εταιρεία δεν φέρει τυχόν υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχειρητώς αναλάβει η ίδια. Η εταιρεία φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατάτα αναφερόμενα στον ΑΚ και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.Δεν ευθύνεται  για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίεςτου αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατείαή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων καιυπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίαςπου καταρτίζονται στο παρόν eshop ή από την χρήση,αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή τουσυνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχωνυπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχειδώσει εμπροθέσμως. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές,τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θαπαρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

2. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιάπου μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλοτεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικόσας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσαςιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σεοποιαδήποτε ιΙστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

3. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουνκάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούνανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οισυναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείταιτο υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωσηπου για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη ηπρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ήάλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ήαν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στοπεριεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ήπροκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία πουαφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωσηδιακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίραςεπιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμίατου δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

4. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον οποιαδήποτεζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η τελευταία φέρειευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεταικαι σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλοτης. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στουςπαρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης τηςιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη καιτα συναλλακτικά ήθη.

5. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της ιστοσελίδας,ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην εταιρείααπό πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων καιυπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτεκαι απαλλάξετε την εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους,συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τιςαπαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλάχωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή μεαφορμή τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας τωνΌρων Χρήσης και Αγορών.Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 100.00€ ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ)